Partia Socjaliści

Socjalizm 2.0

Program

Partia Socjaliści opiera swój program na programie politycznym wywodzącym się z teorii socjalizmu naukowego oraz marksizmu. Celem naczelnym Partii Socjaliści jest transformacja ustroju kapitalistycznego w ustrój socjalistyczny. Socjalizm to dla nas ustrój demokracji pracowniczej, system w którym dominują społeczne formy własności i gdzie kapitalistyczny wyzysk oraz prywatna własność zastąpione zostają przez współdziałanie na rzecz dobra ogółu i rozwijanie uspołecznionej własności zarządzanej przez pracowników, całe społeczeństwo za pomocą demokratycznych form sprawowania władzy.

Program polityczny Partii Socjaliści to program współczesnych Socjalistów, których celem jest zasadnicza zmiana sytuacji społecznej tu i teraz. Socjalizm to dla nas zbiór konkretnych postulatów i rozwiązań, które zawarte zostały w poniższych tezach. Walka o socjalizm to dla nas przede wszystkim walka o poprawę codziennego bytu wszystkich mieszkańców Polski. Socjalizm to wspólnota ludzi godnie zarabiających, ludzi żyjących w poczuciu bezpieczeństwa, posiadających zapewnione fundamentalna prawa do pracy, mieszkania, zdrowia, edukacji, dostępu do kultury, czy posiadania czasu wolnego.

Nasz program to program, którego celem jest zerwanie z systemem kapitalistycznym opartym na indywidualnej korzyści osiąganej kosztem innych. Nasz program to wyraz rzeczywistych pracowniczych interesów wspartych doświadczeniem i namysłem teoretycznym. Nasz program to ratunek dla uciskanych, wyzyskiwanych, bezrobotnych, biednych, zepchniętych na śmieciowe stanowiska i wszystkich tych, których kapitalizm codziennie pozbawia wszelkich nadziei na godną przyszłość. Jest to także program dla wszystkich tych, którzy są przez kapitalizm dyskryminowani, zastraszani i prześladowani. Ale jest to także program dla ludzi, którym powodzi się dobrze i bardzo dobrze, ale którzy widzą na co dzień, że kapitalizm jest niesprawiedliwym i nieefektywnym systemem społecznym, wymagającym natychmiastowej zmiany w imię społecznej racjonalności, efektywności gospodarczej, a także w imię generalnej obrony ludzkiej cywilizacji i całego ekosystemu naszej Ziemi.

Reprezentujemy interesy i rozsądek człowieka pracy pragnącego bezpieczeństwa, godności i stabilności swojej egzystencji. Naszym celem jest odebranie władzy politycznej najbogatszym: kapitalistom, bankierom i kapitałowi finansowemu oraz oddanie jej w ręce ludzi pracy, czyli tych, którzy dziś wypracowują zysk kapitalistów i pozbawiani są przez nich owoców swojej pracy. Jesteśmy Socjalistami – naszym celem są prawdziwie rewolucyjne zmiany.

Temu służy nasz program i temu służyć ma nasza działalność.

Socjalizm 2.0, czyli:

Praca – dobra i gwarantowana dla wszystkich

Rodzina – bezpieczne macierzyństwo i tacierzyństwo

Mieszkanie – gospodarka mieszkaniowa w rękach państwa

Zdrowie – efektywna i naprawdę publiczna opieka zdrowotna

Gospodarka – państwo jako aktywny podmiot gospodarczy

Komunikacja – bezpłatna komunikacja miejska, tanie pociągi

Sprawy wewnętrzne – odbudujemy solidarne państwo prawa

Polityka zagraniczna – o socjalistyczną Europę, przeciwko imperializmowi

Równość, świeckość, postęp – świeckie i nowoczesne państwo

Ekologia – przyroda jako dobro przyszłości

Kultura – powszechnie dostępna

Edukacja – szkoła ucząca wspólnoty

Nauka – stworzymy nowoczesne społeczeństwo wiedzy

Socjalizm 2.0

Praca – dobra i gwarantowana dla wszystkich

Partia Socjaliści uważa, że wszystkie kwestie dotyczące pracy są fundamentalne dla całego społeczeństwa. Zjawisko bezrobocia, wyzysku i inne negatywne efekty panowania ustroju kapitalistycznego zamierzamy zlikwidować i zastąpić socjalistyczną polityką pełnego zatrudnienia i wysokiej kultury oraz bezpieczeństwa pracy. Wiemy, że naczelnym problemem współczesnej Polski jest problem bezrobocia i niskich płac. Pragniemy wrócić do pozytywnych rozwiązań, które wdrożono w czasach Polski Ludowej i wprowadzić państwową politykę pełnego zatrudnienia, i masowo tworzyć dobrze płatne miejsca pracy w sektorze publicznym, aby stopniowo tworzyć przeciwwagę dla generującego niesprawiedliwość sektora prywatnego. Sprawdzone sposoby przeciwdziałania bezrobociu zamierzamy poprzeć walką o pracownicze prawa. Zlikwidujemy umowy śmieciowe. Zwiększymy liczbę kontroli inspekcji pracy, będziemy dążyć do likwidacji bezpłatnych staży i innych form wyzysku nieopłacanej obecnie siły roboczej. Każda praca oznaczać też musi bezpieczne życie, czyli: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, mieszkanie oraz ilość czasu wolnego pozwalającą na swobodne kształtowanie swojego życia również poza sferą życia zawodowego.

Co zrobimy?

 1. Powrócimy do polityki pełnego zatrudnienia i stopniowo całkowicie wyeliminujemy zjawisko bezrobocia
 2. Będziemy tworzyć dobrze opłacane państwowe miejsca pracy w przemyśle, usługach i rolnictwie, czyli wszędzie tam, gdzie pojawią się państwowe przedsiębiorstwa
 3. Masowo zwiększymy liczbę kontroli inspekcji pracy i umożliwimy przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli we wszystkich zakładach
 4. Zlikwidujemy patologiczne formy zatrudnienia (w tym śmieciówki) oraz będziemy dążyć do wypierania tymczasowych form pracy na korzyść zatrudnienia stałego
 5. Opracujemy specjalny program przywracający prawa pracy – dzięki niemu przywrócimy wszystkie zlikwidowane prawa pracownicze, w tym: płatne godziny nadliczbowe
 6. Będziemy bronić prawa do urlopów – dodatkowo wszystkie urlopy oraz chorobowe ustanowimy pełnopłatnymi
 7. Każdego obywatela Polski obejmie wspólny i jednakowy system ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych i rentowych z podniesionymi stawkami minimalnymi
 8. Obniżymy ustawowy wiek emerytalny do poziomu 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet
 9. Wprowadzimy mechanizm umożliwiający przejście na emeryturę wedle stażu pracy – przejście na emeryturę będzie możliwe po 40 latach pracy (wliczając w to studia)
 10. Przywrócimy maksymalnie ośmiogodzinny dzień pracy oraz będziemy aktywnie dążyć do skrócenia go do sześciu godzin /30 godzin tygodniowo/, dzięki czemu zmniejszy się bezrobocie i wzrośnie efektywność pracy
 11. Radykalnie (do minimum 2350 złotych netto) zwiększymy ustawową płacę minimalną: poziom płacy minimalnej ma pozwalać na godne i pełnowartościowe życie każdego pracownika
 12. Stworzymy prawne mechanizmy kontroli pracowniczej pozwalające pracownikom kontrolować i mieć wpływ na decyzje zarządów wszystkich zakładów pracy
 13. We wszystkich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób, w których nie działają związki zawodowe, wprowadzimy obowiązek wybrania reprezentanta załogi, który będzie miał takie same uprawnienia co zakładowa organizacja związkowa
 14. Wzmocnimy rolę branżowych związków zawodowych i umożliwimy zrzeszanie się w związkach zawodowych pracownikom zatrudnionym na każdego rodzaju umowie

Socjalizm 2.0

Rodzina – bezpieczne macierzyństwo i tacierzyństwo

Prawa reprodukcyjne w Polsce pozostają zagrożone przez rządy prawicy. Reprodukcja, czyli kwestia posiadania potomstwa powinna pozostawać swobodną i wolną decyzją obywateli, którzy z własnej woli decydują się na posiadanie dziecka. Obecnie zaniedbane są prawa ciężarnych i rodzących, brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach, a kobiety, które zachodzą w ciążę często są zwalniane z pracy. Te natomiast, które poświęciły swoje życie wychowywaniu potomstwa mogą zostać postawione w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, jeśli opuści je ich życiowy partner. Broniąc elementarnych praw reprodukcyjnych chcemy również obronić prawo człowieka do samostanowienia o posiadaniu potomstwa, a także walczyć o prawo do godnego macierzyństwa i tacierzyństwa, które dzięki naszym rozwiązaniom gwarantowałoby bezpieczną egzystencję i bezpieczny rozwój naszych dzieci.

Co zrobimy?

 1. Zbudujemy nowe, państwowe żłobki i przedszkola według społecznego zapotrzebowania
 2. Dotrzymamy starań by zapewnić kobietom planującym potomstwo i będącym w ciąży ochronę w miejscu ich pracy i wprowadzimy w tym celu dodatkowe kontrole w firmach i zakładach
 3. Wprowadzimy powszechny i refundowany przez państwo dostęp do badań wykonywanych w trakcie trwania ciąży, w tym m.in. do badań prenatalnych
 4. Kobieta sama decyduje o swoim ciele – wprowadzimy aborcję na życzenie do 12 tygodnia ciąży dzięki czemu pozbędziemy się podziemia aborcyjnego i ochronimy zdrowie i życie kobiet, które decydują się na ten zabieg
 5. Jednocześnie aktywnie będziemy przeciwdziałać niechcianym ciążom i ich przerywaniu poprzez obowiązkowe i całoroczne lekcje edukacji seksualnej w szkołach, czy wprowadzenie darmowej (refundowanej przez państwo) antykoncepcji, w tym tzw. antykoncepcji „po stosunku”
 6. Utworzymy publiczne i ogólnie dostępne szkoły rodzenia
 7. Odciążymy pracowników domowych – wprowadzimy dodatkowy system pomocy socjalnej dla samotnych rodziców, czy wielodzietnych i najbiedniejszych rodzin w postaci publicznej (finansowanej i organizowanej przez państwo) pomocy domowej
 8. Chcemy aby ojcowie mieli lepsze warunki wychowywania swoich dzieci – wzorem urlopu macierzyńskiego wydłużymy urlop ojcowski oraz (podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego) uzależnimy jego długość od liczby dzieci, które przyszły na świat w rodzinie
 9. To państwo stanie się odpowiedzialne za ściganie osób uchylających się od płacenia alimentów i otrzymywanie przez rodziny pieniędzy z państwowego funduszu alimentacyjnego w przypadku jego nieefektywności
 10. Wprowadzimy dodatkowe świadczenia finansowe dla osób wychowujących dzieci, obejmie je też wprowadzony przez nas system powszechnych ubezpieczeń emerytalnych
 11. Będziemy dążyć do podniesienia wynagrodzenia rodzicom z rodzin zastępczych, a także stopniowego, całkowitego wyeliminowania instytucji domów dziecka na rzecz rodzinnych domów dziecka

Socjalizm 2.0

Mieszkanie – gospodarka mieszkaniowa w rękach państwa

Partia Socjaliści rozwiąże problem głodu mieszkaniowego. W tym celu powołamy do życia państwowy program budowy mieszkań, który będzie zakładał budowę 2 mln mieszkań w ciągu 15 lat. Powrócimy do socjalistycznych tradycji publicznego budownictwa mieszkaniowego. Fundusze na ten cel będą pochodzić z likwidacji programu dopłat do kredytów hipotetycznych i mieszkaniowych (ok. 5 mld zł), cofnięcia planowanych wydatków na dozbrojenie wojska (ok. 130 mld zł), czy likwidacji dotacji i ulg podatkowych dla prywatnych przedsiębiorców (ok. 25 mld zł rocznie). Całkowity koszt programu przy średniej wielkości mieszkania wynoszącej 55m2 zmieści się w kwocie ok. 280 mld zł (18,6 mld zł rocznie). Prawo do mieszkania będzie rzeczywistym prawem każdego obywatela. Dzięki programowi mieszkanie przestanie być luksusowym towarem dostępnym dla najzamożniejszej części społeczeństwa lub dobrem wyłącznie dziedzicznym.

Co zrobimy?

 1. Nawiązując do sukcesów socjalistycznego budownictwa mieszkaniowego stworzymy skuteczny państwowy program budowy nowych mieszkań komunalnych
 2. Będziemy aktywnie wspierać spółdzielcze budownictwo społeczne
 3. Podejmiemy kroki w celu skutecznego wyremontowania i zasiedlenia pustostanów komunalnych
 4. Socjalizm to państwo, które samodzielnie buduje mieszkania – skończymy z finansowaniem prywatnych deweloperów i prywatnego budownictwa mieszkaniowego
 5. Socjalizm to mieszkanie i godne życie dla każdego – całkowicie zlikwidujemy bezdomność
 6. Cofniemy reprywatyzację – anulujemy roszczenia dotyczące przedwojennych majątków
 7. Stworzymy nową ustawę o ochronie praw lokatorów uwzględniającą obecne zagrożenia
 8. Skończymy z eksmisją na bruk, eksmisją do noclegowni i pomieszczeń tymczasowych
 9. Skutecznie opodatkujemy wszystkie prywatne pustostany
 10. Stworzymy skuteczny mechanizm nacjonalizacji pustostanów i zasiedlimy je osobami najbardziej potrzebującymi
 11. Zakażemy powstawanie gett kontenerowych jako substytutów lokali socjalnych oraz osiedli zamkniętych, które zawłaszczają przestrzeń publiczną, segregując mieszkańców

Socjalizm 2.0

Zdrowie – efektywna i naprawdę publiczna opieka zdrowotna

Kwestie dotyczące zdrowia to kwestie determinujące szczęście obywateli każdego kraju. W Polsce od lat trwa pełzająca prywatyzacja służby zdrowia, a zwiększanie kolejek i utrudnianie dostępu do publicznych usług medycznych służy systemowi kapitalistycznemu do wypierania pacjentów z systemu opieki bezpłatnej do systemu prywatnego, gdzie jakość życia staje się uzależniona od grubości portfela. Partia Socjaliści uznaje za najważniejsze jak najszybsze podniesienie jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną. Zlikwidujemy NFZ i system kontraktowych świadczeń zdrowotnych na rzecz prawdziwie publicznej opieki zdrowia. Zamiast od sztuki pacjenta państwo zacznie bezpośrednio płacić specjalistom za ich godziny pracy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczeństwa na opiekę medyczną. Wprowadzimy dodatkowe dopłaty do leków tak, aby każdego było stać na leczenie. Poprawimy również dostępność do jednostek zdrowia i wprowadzimy powszechne ubezpieczenie zdrowotne bezwarunkowo obejmujące każdego obywatela naszego kraju.

Co zrobimy?

 1. Życie bez lęku – wprowadzimy ubezpieczenie zdrowotne na dowód osobisty – dla każdego
 2. Zlikwidujemy NFZ i kontrakty – zamiast tego wprowadzimy państwowe, prawdziwie publiczne i planowe usługi medyczne świadczone zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem i bez sztucznych limitów oraz płatności za pacjenta od sztuki
 3. W trosce o efektywną i skuteczną służbę zdrowia zwiększymy finansowanie publicznej opieki zdrowotnej oraz stopniowo zwiększymy poziom całkowitych wydatków na zdrowie w Polsce do poziomu 9% PKB
 4. Wprowadzimy dopłaty do leków (leki na receptę uczynimy darmowymi) i znacząco zwiększymy listę leków refundowanych uwzględniając najnowsze metody leczenia dostępne na świecie
 5. Zakażemy reklam leków i ograniczymy wpływy koncernów farmaceutycznych w zakresie ustanawiania praw autorskich do substancji leczniczych
 6. Zatrzymamy proces likwidacji lokalnych szpitali i jednostek opieki zdrowotnej, następnie będziemy dążyć do zwiększenia liczby dostępnych łóżek w szpitalach
 7. W trosce o zdrowie emerytów i rencistów podniesiemy wszystkie najniższe świadczenia emerytalne i rentowe przynajmniej do poziomu płacy minimalnej – przejście na emeryturę nie może prowadzić do biedy, a życie na rencie nie może oznaczać wegetacji
 8. Chcemy zatrzymać lekarzy w Polsce – zwiększymy płace wszystkich pracowników publicznej ochrony zdrowia i jednocześnie uniemożliwimy ich jednoczesne zatrudnianie się w jednostkach prywatnych; wprowadzimy zasadę jeden lekarz – jeden etat, jedna pielęgniarka – jeden etat, praktyka prywatna albo państwowa służba zdrowia
 9. Przywrócimy efektywną i powszechną opiekę pielęgniarską i dentystyczną w szkołach i na uczelniach
 10. Dokonamy ujednolicenia świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wszyscy opiekunowie (niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności i wieku osoby niepełnosprawnej) będą otrzymywać świadczenia w wysokości płacy minimalnej
 11. Będziemy promować zdrowie poprzez budowę nowych publicznych ośrodków sportowych, w tym publicznej sieci basenów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

Socjalizm 2.0

Gospodarka – państwo jako aktywny podmiot gospodarczy

Jako Socjaliści zdajemy sobie sprawę z tego, że większość negatywnych zjawisk związanych z panowaniem kapitalizmu wynika z dominacji prywatnej formy własności. Gospodarcza dominacja prywatnych właścicieli oznacza społeczną dominację egoistycznego interesu najbogatszych. Dlatego właśnie jako Socjaliści chcemy powrotu do gospodarki centralnie planowanej zarządzanej przez państwo, gdzie docelowo dominować będzie państwowa i spółdzielcza (a więc społeczna) forma własności. Tworząc publiczne zakłady pracy uniezależnimy gospodarkę od interesów kapitału i wyzwolimy pracowników spod dyktatury nielicznych, którzy obecnie obracają ludźmi na rynku pracy niczym handlarze ludźmi. Gospodarka socjalistyczna to gospodarka bez marnotrawstwa i luksusowej konsumpcji elit, to gospodarka bez kapitalistycznego wyzysku i bez bezrobocia, to także kontrola pracowników nad procesem produkcji i demokracja pracownicza, która pozwali pracownikom posiadać realny wpływ na politykę przedsiębiorstw i całego państwa.

Co zrobimy?

 1. Koniec z dyktaturą kapitalistów – na powrót uczynimy państwo aktywnym podmiotem gospodarczym tworzącym miejsca pracy, fabryki i państwowe firmy będące wspólną własnością
 2. Stworzymy szeroki system preferencji wszystkich społecznych form własności – spółdzielczej, komunalnej i państwowej
 3. Znacjonalizujemy lub wprowadzimy samorząd pracowniczy w największych zakładach przemysłowych odzyskując na rzecz państwa kluczowe przedsiębiorstwa branżowe
 4. Zatrzymamy prywatyzację oraz reprywatyzację, odzyskamy na rzecz skarbu państwa nielegalnie i nieuczciwie sprywatyzowane mienie wypracowane w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
 5. M.in poprzez nacjonalizację odzyskamy na rzecz państwa polskiego bankowość
 6. Wprowadzimy sprawiedliwy, progresywny podatek CIT dla prywatnych przedsiębiorstw z wieloma progami podatkowymi, które sięgać będą w najwyższej stawce 50%
 7. Chcemy solidarnego społeczeństwa – wprowadzimy bardziej progresywny podatek PIT (wysoki dla najbogatszych, średni dla średnio sytuowanych i niski dla najbiedniejszych) i wysokie podatki dla najbogatszych – sięgające 75% wysokości dochodów osób zarabiających najwięcej
 8. Sprzeciwimy się podnoszeniu podatków pośrednich (VAT) na podstawowe dobra i usługi, dodatkowo opodatkujemy natomiast konsumpcję luksusową oraz taką, która generuje szkodliwe skutki dla środowiska naturalnego
 9. Przeorientujemy gospodarkę narodową na konsumpcję wewnętrzną oraz będziemy dążyć do szybkiego podniesienia płac celem stymulowania konsumpcji i produkcji
 10. Zlikwidujemy OFE i wrócimy do systemu emerytalnego opartego na solidarności pokoleń
 11. Zlikwidujemy tzw. „specjalne strefy ekonomiczne” i wszelkie formy wyzysku opierające się na udzielaniu prywatnemu sektorowi jakichkolwiek ulg podatkowych
 12. Będziemy dążyć do wprowadzenia podatków od transakcji bankowych i giełdowych
 13. Koniec z wolnym od podatku dziedziczeniem wielkich fortun – przywrócimy realne podatki spadkowe dla najbogatszych i dodamy większą ich progresję
 14. Zablokujemy transfer kapitału do tzw. rajów podatkowych oraz zlikwidujemy przywileje podatkowe dla firm zagranicznych
 15. Dokonamy likwidacji KRUS-u i wprowadzimy rozliczanie rolników na zasadach normalnego podatku dochodowego tak, jak dzieje się to w przypadku innych pracowników
 16. Bezrobocie i biedę na wsi zlikwidujemy tworząc na nowo Państwowe Gospodarstwa Rolne i inwestując w nowe okręgi przemysłowe położone poza obecnymi terenami miejskimi
 17. Producentów rolnych stopniowo obejmiemy stabilnym systemem zamówień publicznych i państwowych skupów rolnych

Socjalizm 2.0

Komunikacja – bezpłatna komunikacja miejska, tanie pociągi

Jako Socjaliści opowiadamy się za bezwarunkowym wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wiemy też, że prawo do podróżowania wyznacza granice wolności jednostki i dlatego będziemy dążyć do przywrócenia większości polikwidowanych w ostatnim 25-leciu nierentownych dla kapitalizmu połączeń kolejowych. Chcemy również utrzymania i podwyższenia uczniowskich i studenckich zniżek na komunikację oraz ponownej integracji i upaństwowienia spółek kolejowych. Chcemy społeczeństwa, które posiada swobodny dostęp do środków komunikacji i gdzie małe miejscowości nie stają się enklawami odciętymi od świata i gdzie swoboda przemieszczania się nie jest zarezerwowana dla bogatych. Zależy nam również na rozwoju masowego transportu publicznego i w ten sposób na ochronie środowiska poprzez redukcję emisji spalin przez prywatne samochody osobowe.

Co zrobimy?

 1. Odciążymy najbiedniejszych i środowisko naturalne – wprowadzimy bezpłatną (finansowaną prosto z budżetu państwa) komunikację miejską we wszystkich miejscowościach
 2. Przywrócimy utracone połączenia kolejowe i odbudujemy polską kolej – zwiększymy nakłady budżetowe państwa na rozwój transportu kolejowego do 5% PKB
 3. Rozpoczniemy proces odbudowy i modernizacji linii kolejowych jako alternatywy dla dróg ekspresowych oraz autostrad, zrealizujemy także hasło „Tiry na tory” wspierając transport łączony
 4. Cały transport oraz infrastruktura kolejowa pod kontrolą państwa – połączymy i ponownie upaństwowimy spółki kolejowe grupy PKP oraz spółki kolejowe tworzone lub organizowane przez Urzędy Marszałkowskie oraz podmioty prywatne
 5. Wstrzymamy prywatyzację i ponownie upaństwowimy Polskie Linie Lotnicze LOT oraz połączymy je z przedsiębiorstwem Państwowe Porty Lotnicze (PPL)
 6. Będziemy eliminować prowadzenie usług pocztowych przed podmioty prywatne i przywrócimy monopol Poczty Polskiej, a także odbudujemy sieć Urzędów Pocztowych w małych miejscowościach
 7. Będziemy budować obwodnice miast i gmin na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, zniesiemy też opłaty za korzystanie z autostrad
 8. Będziemy aktywnie wspierać transport rowerowy – zbudujemy w miastach systemy Dróg Dla Rowerów (DDR) biegnące wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, które łączyć będą sąsiednie osiedla, dzielnice oraz tereny rekreacyjne
 9. Za element przysługującego społeczeństwu prawa w zakresie komunikacji uznamy też społeczne prawo do dostępu do Internetu, jako do głównego współcześnie źródła informacji

Socjalizm 2.0

Sprawy wewnętrzne – odbudujemy solidarne państwo prawa

Zrodzone przez chaotyczny kapitalizm nierówności społeczne pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju prowadzą do powstawania coraz większych dysproporcji w poziomie życia. Chcemy dobrego życia w małych miasteczkach, na wsiach i w stolicach województw. Ucieczka państwa z regionów doprowadziła do opuszczenia i pozostawienia samym sobie samorządów, które często przegrywają kapitalistyczny wyścig szczurów, co w konsekwencji prowadzi do ubożenia całych rzesz mieszkańców naszego kraju. Chcemy Polski naprawdę solidarnej, gdzie państwo nie umywa rąk, lecz zawsze działa tam, gdzie jest potrzebne. Chcemy równego rozwoju w każdym regionie, a także większego znaczenia budżetów obywatelskich. W dziedzinie wyborów będziemy natomiast dążyć do likwidacji reklam wyborczych. Zlikwidujemy także – zbyteczny w obecnych warunkach – senat i zastąpimy go nowym ciałem: Izbą Pracy złożoną z reprezentantów pracowników, związków zawodowych i stowarzyszeń, która zajmie się opiniowaniem projektów sejmowych dotyczących świata pracy z możliwością ich wetowania.

Co zrobimy?

 1. Zreformujemy system samorządowy i wzmocnimy rolę ministerstw, wprowadzimy także mechanizmy mające na celu wyrównanie poziomu życia we wszystkich częściach naszego kraju
 2. Jako Socjaliści chcemy większej demokracji bezpośredniej – wprowadzimy ustawowy przymus ustanawiający 2% budżetu każdej gminy budżetem obywatelskim
 3. Zwiększymy liczbę regionalnych sądów i posterunków policji – mieszkańcy mniejszych miejscowości przy załatwianiu swoich spraw nie mogą być przymuszani do dalekich podróży
 4. Będziemy aktywnie działać na rzecz wprowadzenia do urzędów pełnej informatyzacji oraz możliwości załatwiania wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną
 5. Podatki sprawą właściwych urzędów i zakładów pracy – chcemy uproszczenia procedury składania zeznań podatkowych i odejścia od uciążliwych procedur biurokratycznych
 6. Zlikwidujemy senat – zamiast niego powołamy do życia Izbę Pracy, w której zasiadać będą demokratycznie wyłaniani przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji spółdzielczych i stowarzyszeń
 7. Skończymy z elitarnymi partiami finansowanymi przez kapitał – skutecznie zakażemy finansowania wszystkich partii politycznych ze źródeł prywatnych: jedynym źródłem finansowania partii politycznych będą bezpośrednie oraz pośrednie subwencje państwowe
 8. Dodatkowo wprowadzimy system finansowania partii oparty na sztywnym (który nie będzie uzależniony od wysokości dochodów) kwotowo określonym odpisie podatkowym – każdy obywatel będzie mógł wybrać na którą partię polityczną przeznaczy swoje środki
 9. Skończymy z polityką opartą na pieniądzu: zakażemy reklam wyborczych w postaci plakatów, billboardów, czy ulotek – jedyną metodą reklamy wyborczej będzie ustawowo określony czas antenowy w telewizji publicznej oraz specjalne witryny (tablice ogłoszeniowe) ustawiane przed lokalami wyborczymi
 10. Chcemy lepszej reprezentacji mniejszości: do 5% obniżymy próg wyborczy dla koalicyjnych komitetów wyborczych startujących w wyborach parlamentarnych, będziemy także sprzeciwiać się Jednomandatowym Okręgom Wyborczym
 11. Ograniczymy trwałość rządów w samorządach regionalnych – wprowadzimy limit dwóch kadencji dla wszystkich prezydentów miast oraz burmistrzów
 12. Chcemy dobrze poinformowanych parlamentarzystów bliskich światu pracy – ustanowimy sztywne, uzależnione od krajowej płacy minimalnej (nieprzekraczające ich trzykrotności) pensje poselskie i jednocześnie zwiększymy liczbę środków przeznaczanych na analizy sejmowe oraz zwiększymy liczbę ekspertów sejmowych
 13. Koniec prawicowych rozliczeń historycznych – zagwarantujemy i obronimy wszelkie świadczenia funkcjonariuszy publicznych i wojskowych pełniących służbę w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
 14. Sprzeciwimy się projektowi dekomunizacji nazw ulic, będziemy walczyć o zachowanie i przywrócenie pamięci o Dąbrowszczakach i wybitnych postaciach ruchu rewolucyjnego
 15. Bary mleczne powinny stanowić narodową sieć barów szybkiej obsługi – przywrócimy dawne, większe dotacje dla wszystkich barów mlecznych oraz odtworzymy zlikwidowane
 16. Chcemy skutecznego systemu pomocy społecznej: zwiększymy liczbę pracowników socjalnych i utworzymy dodatkowe domy pomocy społecznej o wysokim standardzie w małych miejscowościach
 17. Zdecydowanie wzmocnimy rolę asystenta rodziny – wszyscy asystenci zostaną zatrudnieni na pełen etat i ograniczymy im liczbę rodzin do opieki, aby każdej mogli poświęcić wystarczającą ilość czasu
 18. Więcej psychologów na państwowych etatach, lepsza pomoc ofiarom wypadków i przemocy w rodzinie: utworzymy całodobowe punkty pomocy psychologicznej w każdym powiecie
 19. Wprowadzimy system karny oparty głównie na profilaktyce (resocjalizacji, czy karach pośrednich) zamiast na obecnym rygoryzmie karnym – sprzeciwiamy się także karze śmierci
 20. Będziemy działać na rzecz ograniczenia negatywnych skutków spożywania alkoholu w Polsce – ograniczymy liczbę punktów sprzedających alkohol oraz zakażemy reklam alkoholu we wszystkich środkach masowego przekazu
 21. Skończymy ze ściganiem i karaniem za posiadanie drobnych ilości miękkich narkotyków na użytek własny
 22. Ograniczymy wydatki na zbrojenia i skończymy z wysyłaniem Wojska Polskiego na kolonialne misje zgodne z interesem zachodniego imperializmu, będziemy także działać na rzecz przywrócenia armii poborowej (z dobrowolnym poborem), która częściowo będzie zastępować armię zawodową

Socjalizm 2.0

Polityka zagraniczna – o socjalistyczną Europę, przeciwko imperializmowi

Partia Socjaliści to partia internacjonalistyczna i odwołująca się do socjalistycznej idei międzynarodowej solidarności klasy pracującej. Jako Socjaliści sprzeciwiamy się wszelkim zbrodniczym interwencjom wojskowym i kapitalistycznemu militaryzmowi. Pragniemy świata współpracy międzynarodowej i kooperacji, bez bomb spadających w imię „demokracji”, czy sojuszy wojskowych instalujących na naszej ziemi swoje bazy wojskowe i rakiety. Chcemy Polski otwartej na wszystkich naszych sąsiadów i jednocześnie sprzeciwiającej się zachodniej eksploatacji państw Globalnego Południa. Jako Socjaliści pragniemy wesprzeć międzynarodowe starania mające na celu stabilizację Bliskiego Wschodu, którą uważamy za kluczową dla rozwiązania kryzysu imigracyjnego; chcemy też udzielić niezbędnej pomocy przybywającym do Europy uchodźcom. Opowiadamy się za światowym pokojem i rezygnacją z wyścigu zbrojeń w imię dobra przyszłych pokoleń oraz naszej planety.

Co zrobimy?

 1. Będziemy prowadzić politykę zmierzającą do wyjścia Polski ze struktur NATO – wzorem Austrii, Finlandii, czy Szwecji chcemy Polski neutralnej, Polski pozbawionej obcych baz wojskowych i Polski, która nie znajduje się na celowniku mocarstw
 2. Będziemy dążyć do wzmocnienia socjalistycznej opcji w Unii Europejskiej – będziemy walczyć o socjalistyczną Unię Europejską i aktywnie działać na rzecz mniej zamożnych, wyzyskiwanych państw Unii Europejskiej
 3. Będziemy wspierać ideę europejskiej płacy minimalnej dzięki której wyrównany może zostać poziom życia w poszczególnych państwach Europy i zmniejszy się skala wyzysku, w pełni i natychmiast ratyfikujemy też Europejską Kartę Społeczną
 4. Wesprzemy działania mające na celu zmianę zachodniej polityki zagranicznej stosowanej wobec Bliskiego Wschodu oraz Afryki, sprzeciwimy się globalnej eksploatacji surowcowej oraz wszelkiego rodzaju imperialistycznym atakom i bombardowaniom
 5. Wzorem Ekwadoru, Szwecji, czy Francji oficjalnie uznamy Państwo Palestyńskie
 6. Nie wyrazimy zgody na neoliberalną integrację europejską, która podlega dyktatowi rynków, sprzeciwimy się neoliberalnej, kapitalistycznej doktrynie tzw. Trojki
 7. Chcemy utrzymania samodzielnej waluty – w obecnym układzie odrzucimy projekt zakładający przyjęcie przez Polskę waluty Euro
 8. Podejmiemy starania, aby przyszłe dotacje unijne były wykorzystywane na rozwijanie państwowej i spółdzielczej własności, a nie prawie wyłącznie na rozwój samej infrastruktury
 9. Jako Socjaliści poprzemy międzynarodowy podatek od przepływów kapitału spekulacyjnego (np. podatek Tobina) oraz każdy sprawiedliwy projekt dot. ochrony klimatu, nie godząc się także na handel emisjami, który z tą ochroną nie ma nic wspólnego
 10. Sprzeciwimy się umowom wymuszającym na Europie zaostrzanie prawa autorskiego i nie wyrazimy zgody na podpisanie przez Polskę porozumienia TTIP, które zagraża suwerenności naszego państwa faworyzując wielkie zagraniczne korporacje

Socjalizm 2.0

Równość, świeckość, postęp – świeckie i nowoczesne państwo

Jako wierzący i niewierzący Socjaliści dostrzegamy w Polsce pilną potrzebę oddzielenia kościoła od państwa. Kościoły – tak samo jak kościelne uczelnie, przedsięwzięcia i świątynie – nie mają prawa być finansowane z budżetu państwa, w obiektach publicznych nie powinny też znajdować się jakiekolwiek symbole religijne. Świeckie państwo, którego pragniemy to gwarancja struktur kościelnych oderwanych od gier politycznych i wpływu na politykę państwa. Partia Socjaliści chce postępowego społeczeństwa równości, gdzie wszyscy niezależnie od rasy, wyznania, płci, czy orientacji seksualnej są sobie równi. Chcemy Polski tolerancyjnej dla odmienności. Chcemy także równych płac kobiet i mężczyzn pracujących w tych samych warunkach oraz pragniemy zwiększyć liczbę kobiet pracujących na najwyższych stanowiskach. Chcemy Polski, w której państwo nie tworzy barier dla miłości i nie wtrąca się w sferę życia prywatnego swoich obywateli: każda para wedle swojego upodobania powinna móc zawrzeć w pełni legalny związek małżeński. Polska, której chcemy jest wolna od ksenofobii, homofobii, rasizmu i religijnej dyktatury – to kraj przyjazny człowiekowi, to Polska prawdziwie nowoczesna.

Co zrobimy?

 1. Usuniemy wszelkie symbole religijne z budynków użyteczności publicznej i sformułowania odnoszące się do religii z dokumentów państwowych
 2. Zerwiemy obowiązujący obecnie konkordat, skończymy z wszelkim finansowaniem katolickich uczelni z budżetu państwa – jednocześnie kapłanów i innych (jak wszystkich obywateli Polski) obejmiemy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym i rentowym
 3. Zlikwidujemy wszelkie przywileje kościołów i zaniechamy finansowania ich z budżetu państwa w jakikolwiek sposób – związki wyznaniowe przejdą na samodzielne finansowanie z kieszeni swych wyznawców
 4. Wyprowadzimy religię z naszych szkół – zamiast lekcji religii wprowadzimy obowiązkowe, powszechne lekcje filozofii i religioznawstwa od pierwszej klasy szkoły podstawowej
 5. Miłość bez barier – uregulujemy prawnie i wprowadzimy instytucję związków partnerskich, a także zalegalizujemy małżeństwa (śluby cywilne) osób tej samej płci i umożliwimy im adopcję dzieci
 6. Będziemy aktywnie przeciwdziałać wszelkiej nierówności płac występującej ze względu na płeć, orientację seksualną, rasę, czy narodowość – będziemy dbać o parytety płci na wyższych stanowiskach we wszystkich zakładach pracy
 7. Sprzeciwimy się wszelkiemu uprzedmiotowieniu ciała – wzorem innych krajów europejskich będziemy dążyć do delegalizacji prostytucji i stosowania kar wobec jej klientów
 8. Dofinansujemy z budżetu państwa metodę in vitro oraz nowoczesne, medyczne metody zapobiegania niepłodności przy jednoczesnym utworzeniu kampanii informacyjnej oraz wprowadzeniu dodatkowych ulg promujących adopcję dzieci z domów dziecka
 9. Chcemy walczyć o godność i prawo do samostanowienia osób śmiertelnie chorych – poprzemy projekt zakładający dostępność eutanazji na życzenie osób terminalnie chorych
 10. Nie chcemy Polski wyzyskującej pracowników pracujących tu nielegalnie – wprowadzimy mechanizm automatycznie legalizujący pobyt wszystkich obcokrajowców przebywających i pracujących w Polsce przez okres przynajmniej dwóch lat
 11. Solidaryzując się z ofiarami światowego imperializmu w ramach międzynarodowej solidarności ludzi pracy przyjmiemy do Polski część uchodźców uciekających przed wojną i głodem: zapewnimy im w Polsce pracę i mieszkanie

Socjalizm 2.0

Ekologia – przyroda jako dobro przyszłości

Środowisko naturalne zmierza do katastrofy. Winny temu jest marnotrawny i produkujący bez umiaru globalny system kapitalistyczny. Chcemy ocalić przyrodę, walczyć o uratowanie gatunków zagrożonych i o prawa zwierząt, chcemy zdrowej żywności i energetyki opartej przede wszystkim na odnawialnych źródłach. Jako Socjaliści uważamy środowisko naturalne za wspólne dobro, nasze dziedzictwo, które musimy pozostawić kolejnym pokoleniom ludzi w jak najlepszym stanie. Wiemy, że dbając o środowisko naturalne dbamy też o zdrowie człowieka, który – co oczywiste – potrzebuje przecież czystego powietrza, zdrowej gleby i czystych wód. W walce o uratowanie całej Ziemi chcemy ograniczać emisję gazów cieplarnianych, chcemy ograniczyć produkcję odpadów i otoczyć ochroną nasze lasy.

Co zrobimy?

 1. Sprzeciwimy się prywatyzacji Lasów Państwowych jako strategicznego zasobu przyrodniczego. Ponadto będziemy wspierać przejmowanie przez państwo ugorów i nieużytków rolnych o niskiej przydatności rolniczej w celu ich zalesiania. Będziemy poszerzać istniejące rezerwaty i parki narodowe (rozszerzymy granice Białowieskiego Parku Narodowego na teren całej Puszczy Białowieskiej)
 2. Precz z ulepszaczami i wypełniaczami – chcemy zdrowego żywienia dla wszystkich, wprowadzimy restrykcyjne normy żywnościowe i będziemy dążyć do podniesienia jakości żywności sprzedawanej we wszystkich sklepach na terenie Polski
 3. Zakażemy produkcji i wprowadzania na rynek nasion, roślin, pasz oraz żywności modyfikowanych genetycznie (GMO), promując zdrową żywność poprzez subwencje będziemy wspierać drobną produkcję rolną oraz produkcję żywności ekologicznej
 4. Podniesiemy kary za znęcanie się nad zwierzętami i połączymy służby do walki z przestępczością przeciwko środowisku: Straż Leśną, Straż Ochronę Parku, Straż Łowiecką, Państwową Straż Rybacką w jednolitą formację typu policyjnego o nazwie Straż Ochrony Przyrody (SOP) podlegającą Ministerstwu Środowiska (MŚ)
 5. Chcemy bezpiecznej i efektywnej energetyki – sprzeciwimy się planom budowy elektrowni jądrowych: zamiast tego będziemy działać na rzecz zwiększenia procentowego udziału energetyki opartej na odnawialnych źródłach, a także unowocześnimy linie przesyłowe i istniejące już elektrownie węglowe zdając sobie sprawę z ich strategicznego znaczenia
 6. Nie chcemy eksportować śmieci, nie chcemy obciążać środowiska – będziemy wspierać i prawnie wymusimy masowe wprowadzenie do użytku opakowań ulegających biodegradacji i recyklingowi
 7. Chcemy lepszej ekologii życia w mieście – wzmocnimy nadzór architektoniczny i skończymy z dominacją nad pejzażem miejskim kapitalistycznej estetyki banerów reklamowych, opracujemy także krajowy program zazielenienia przestrzeni miejskiej
 8. Ochronimy rejony przyrody o szczególnym znaczeniu, zakażemy inwestycji drogowych i przemysłowych na tych terenach, jednocześnie wesprzemy rozwój turystyki i sportu, które będą musiały uwzględniać warunki środowiskowe i ograniczenia ekologiczne
 9. Chcemy czystego powietrza – zlikwidujemy piece węglowe w gospodarstwach domowych poprzez przyłączanie ich do sieci centralnego ogrzewania i wymianę pieców na spełniające wymogi ekologiczne
 10. Wydzielimy specjalne strefy, w których poruszać będą się mogły jedynie pojazdy elektryczne i zasilane gazem LPG, biopaliwem lub wodorem (hybrydowe), będziemy promować pojazdy elektryczne poprzez ulgi podatkowe
 11. Stopniowo będziemy planowali przejście transportu i komunikacji publicznej na środki transportu zmniejszające obciążenie dla środowiska (promocja taboru elektrycznego i zasilanego paliwami ekologicznymi)
 12. W porozumieniu z Polskim Związkiem Działkowców będziemy chronić i dbać o rozwój pracowniczych oraz rodzinnych ogrodów działkowych

Socjalizm 2.0

Kultura – powszechnie dostępna

Jako Socjaliści wiemy, że swobodny dostęp do dóbr kultury kłóci się z zasadami systemu kapitalistycznego. Współcześni artyści zmuszeni są dostosowywać swoją działalność do finansujących ich projekty firm. Również tzw. „kultura wysoka” jest przez polską edukację pomijana – w tym samym czasie finansuje się z budżetu państwa np. lekcje religii. Skutkiem takiej polityki jest niski poziom edukacji i kultury w społeczeństwie. Powszechny jest brak umiejętności odbioru sztuki, kapitalistyczna kultura masowa promuje przy tym przede wszystkim produkt niskiej jakości, nastawiony na ogłupianie społeczeństwa. Chcemy, aby polskie społeczeństwo było społeczeństwem kulturalnie świadomym. Chcemy żeby nasze dzieci uczyły się w szkołach o malarstwie, rzeźbie, muzyce klasycznej i dziełach kultury narodowej i współczesnej. Chcemy społeczeństwa, w którym wiedza na temat kultury nie uchodzi za snobizm, a za powszechną oczywistość. I wreszcie – chcemy, aby artyści mieli możliwość tworzenia kultury będącej efektem nieskrępowanej działalności artystycznej.

Co zrobimy?

 1. Środki budżetu państwa, które obecnie przeznacza się na finansowanie religii przeznaczymy na dodatkową, masową i powszechnie dostępną edukację w zakresie kultury, zwiększymy liczbę godzin przedmiotu wiedza o kulturze i uczynimy go obowiązkowym od pierwszej klasy szkoły podstawowej do końca szkoły średniej
 2. Odbudujemy – doskonale działający w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – system Dyskusyjnych Klubów Filmowych promujący najlepsze kino i dofinansujemy bilety/karnety DKF aby koszt pojedynczego seansu nie przekraczał 4 zł
 3. Powrócimy do mecenatu państwa w zakresie kultury: państwo będzie aktywnie finansować i wspierać artystów, a poprzez system zamówień publicznych stanie się także konkurencją dla prywatnego sektora
 4. Socjalizm to nowe miejsca pracy dla artystów – znacząco poszerzymy liczbę państwowych instytucji zajmujących się kulturą i uregulujemy sytuację prawną artystów obejmując ich powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym i rentowym
 5. Wiemy, że zdana na łaskę prywatnych sponsorów kultura potrzebuje aktywnego wsparcia państwa – m.in. przeznaczymy dodatkowe fundusze na istniejące już zbiory sztuki współczesnej, a także otworzymy nowe muzea skupiające się na sztuce nowoczesnej i kulturze narodowej
 6. Przywrócimy w pełni publiczny system Domów Kultury, które znajdować będą się w każdym powiecie – w klubach znajdą zatrudnienie absolwenci odpowiednich kierunków artystycznych, a wszystkie inicjatywy Domów Kultury będą dofinansowane z budżetu państwa, uczestnictwo całkowicie bezpłatne
 7. Skończymy z elitarnością dostępu do dóbr kultury – poprzez odpowiednie narzędzia systemu podatkowego wymusimy na sektorze prywatnym obniżenie cen biletów na wydarzenia kulturalne
 8. Wszystkie publiczne przedsiębiorstwa regularnie będą rozdawać swym pracownikom darmowe wejściówki do kina, opery, czy muzeów – także dla ich rodzin
 9. Uczynimy obowiązkowymi zniżki dla uczniów i studentów w przypadku każdego rodzaju wydarzenia, także organizowanego przez podmioty prywatne, podobnym systemem obejmiemy też emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne
 10. Usuniemy reklamy i wszechobecną komercję z Telewizji Publicznej oraz Polskiego Radia – podniesiemy jakość programów TVP i ograniczymy programy niskiej jakości na rzecz ambitniejszych propozycji
 11. Skończymy z uciążliwym abonamentem RTV – Telewizja Publiczna w całości będzie finansowana z podatków nałożonych na komercyjne stacje prywatne oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa
 12. Stworzymy publiczny system dotowania literatury – pragniemy aby w Polsce spadły ceny książek i by stały się one szeroko dostępne nawet dla najgorzej usytuowanych
 13. Dotrzymamy wszelkich starań aby obronić powstały w czasach socjalistycznych system Bibliotek Publicznych i by przywrócić biblioteki, które zostały zlikwidowane
 14. Przeznaczymy dodatkowe fundusze na rozwój publicznych bibliotek tak, aby poszerzyć ich ofertę o prasę zagraniczną, docelowo chcemy też aby powszechnie dostępne w publicznych bibliotekach były również teksty naukowe i publikacje uniwersyteckie (polskie i zagraniczne)
 15. Rozwiniemy powszechny dostęp do dóbr kultury w Internecie – na publicznych stronach internetowych bezpłatnie udostępnimy m.in. wszystkie filmy, audycje, czy programy powstałe z publicznych środków
 16. Będziemy bronić dorobku polskiej kultury narodowej (w tym dorobku powojennego), sprzeciwimy się nachalnej amerykanizacji i wszelkim procesom zmierzającym do wynarodowienia; upowszechnimy także wiedzę na temat wielonarodowościowego charakteru kultury polskiej i jej historii

Socjalizm 2.0

Edukacja – szkoła ucząca wspólnoty

Obecny system edukacji cierpi na liczne problemy związane z kolejnymi cięciami, masową likwidacją szkół, czy pogarszaniem się warunków do nauki w mniejszych miejscowościach. System edukacji w Polsce przypomina dziś fabrykę w której dzieci od najmniejszych lat zadręczane są szkodliwym duchem rywalizacji oraz testami. Szkoła to dla Socjalistów najważniejsze miejsce wychowujące przyszłe pokolenia, to miejsce, gdzie młodzi obywatele Polski powinni przede wszystkim uczyć się wzajemnej współpracy i nabywać kompetencje przydatne w dorosłym życiu przy jednoczesnej likwidacji wszelkich barier utrudniających pobieranie nauki. Chcemy prawdziwie publicznej szkoły, państwowego systemu edukacji o najwyższej jakości kształcenia, chcemy dobrze opłacanych nauczycieli zatrudnionych na etatach oraz programów kształcenia, które uczą samodzielnego i nowoczesnego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości.

Co zrobimy?

 1. Przywrócimy system edukacji bez gimnazjów i z 4-letnimi Liceami Ogólnokształcącymi
 2. Odbudujemy zrujnowany po transformacji system państwowych szkół zawodowych i technicznych, które ponownie połączymy z państwowym przemysłem i państwowymi firmami, gdzie kolejni absolwenci tych szkół od razu znajdą zatrudnienie i godną płacę
 3. Odejdziemy od systemu wszechobecnych testów na rzecz efektywnego modelu edukacji uczącego przede wszystkim współpracy i kooperacji, a nie przygotowującego do życia w kapitalistycznym wyścigu szczurów
 4. Wprowadzimy obowiązkowe lekcje uczące prawa pracy, gdzie młodzież pozna swoje prawa pracownicze, zasady zrzeszania się w związkach zawodowych i uzyska podstawową wiedzę z zakresu ekonomii politycznej
 5. Wzorem krajów zachodnich wprowadzimy instytucję asystenta zawodowego w każdej szkole średniej – głównym zajęciem asystenta zawodowego będzie upewnienie się, że wszyscy uczniowie danej szkoły po ukończeniu nauki znajdą dla siebie odpowiednią pracę/pójdą na interesujące ich kierunki studiów
 6. Wprowadzimy system bezpłatnych podręczników we wszystkich szkołach każdego szczebla, a także nowoczesny system darmowych elektronicznych podręczników z czytnikami e-booków – dzięki czemu uczniowie nie będą musieli nosić podręczników do szkoły
 7. Upewnimy się, że uczniowie pochodzący z mniejszych miejscowości mają taki sam dostęp do edukacji jak inni – stworzymy system stypendialny pozwalający uczniom uczęszczać do szkół w większych ośrodkach miejskich
 8. Zlikwidujemy podział na lepsze i gorsze szkoły – szkoły z gorszymi wynikami kształcenia otrzymają wsparcie w postaci dodatkowej kadry i środków, a wszystkich uczniów obejmie pełna rejonizacja
 9. Zatrzymamy likwidację i prywatyzację szkół i odbudujemy szkoły zlikwidowane w czasach panowania polskiego systemu kapitalistycznego, ponieważ wiemy, że szkoły to nie tylko ośrodki edukacji, ale także ważne regionalne placówki kultury, oświaty i organizacji społecznej
 10. Będziemy stopniowo dążyć do zmniejszenia liczebności klas do maksymalnej liczby 16 uczniów na klasę dzięki czemu podniesie się poziom kształcenia i zwiększy czas nauczyciela przeznaczony na każdego z uczniów
 11. Zapewnimy stabilne i pewne zatrudnienie nauczycielom, ponieważ wiemy, że nauczyciel to kluczowy funkcjonariusz publiczny – wzmocnimy Kartę Nauczyciela i zakażemy śmieciowych kontraktów nauczycielskich oraz podniesiemy pensje nauczycielskie zgodnie z zaleceniami związków zawodowych

Socjalizm 2.0

Nauka – stworzymy nowoczesne społeczeństwo wiedzy

Procesy ostatniego, potransformacyjnego 25-lecia doprowadziły m.in. do skokowego obniżenia jakości szkolnictwa wyższego. Studia bez egzaminów wstępnych, państwowych planów związanych z zatrudnieniem oraz system boloński doprowadziły do ukrytej prywatyzacji uniwersytetów, które przemieniły się w prywatne firmy nęcące studentów-klientów kierunkami, po których nie znajdą oni pracy. Uczelnie, które działają w kapitalistycznej Polsce to przechowalnie bezrobotnych. Pogorszeniu uległo także życie przeciętnego studenta. Zasady wyścigu szczurów, które wprowadzono do systemów stypendialnych, niska stawka stypendium, która zmusza studentów do pracy, czy drogie akademiki i likwidacja bezpłatnych stołówek przyczyniły się do zdecydowanego utrudnienia warunków dla studentów wywodzących się z rodzin pracowniczych. W walce o lepszą jakość studiów i rozbudowany system socjalny dla studentów chcemy też ratować polską naukę, która dziś dopasowywana jest do prywatnego biznesu i przycinana wedle zachodnich wzorców. Chcemy postawić na samodzielną, polską naukę, chcemy polskiej wynalazczości służącej państwu i jego społecznej gospodarce, wreszcie chcemy też humanistyki kształcącej do krytycznego i samodzielnego myślenia.

Co zrobimy?

 1. Dokonamy jakościowego skoku w poziomie finansowania nauki przez państwo – w ciągu 3 lat z poziomu 0,9% PKB podniesiemy je do poziomu 2,0% PKB (a więc mniej więcej do poziomu, jaki obecnie jest w Czechach)
 2. Ustabilizujemy i zracjonalizujemy zatrudnienie na uczelniach – przywrócimy stanowisko rocznego asystenta-stażysty w pierwszym roku zatrudnienia i wprowadzimy zatrudnienie w układzie 1+4+4 (rok stażu, plus dwa razy po cztery lata po pierwszej ocenie wyników stażu, w przypadku habilitacji wprowadzimy system 4+4)
 3. Zlikwidujemy wszelkie śmieciowe zatrudnienie (w tym „samozatrudnienie”) na uczelniach i wprowadzimy obowiązującą powszechność zatrudnienia na etatach
 4. Skoncentrujemy badania naukowe na badaniach w ramach badań statutowych istniejących uczelni wyższych i instytutów badawczych – badania grantowe powinny pełnić funkcję uzupełniającą i nadzwyczajną w stosunku do badań statutowych, ponieważ koncentracja na grantach generuje niepotrzebne koszty obsługi i ignoruje istniejące już struktury uczelniane i badawcze: ich dorobek oraz potencjał
 5. Przywrócimy utracone prawa pracownicze: płatne godziny nadliczbowe, egzaminy promotorstwa, podwójne soboty i niedziele
 6. Utworzymy system stypendialny pozwalający studentom i doktorantom godnie żyć bez konieczności podejmowania przymusowej pracy, wprowadzimy pełnopłatność za zajęcia prowadzone przez doktorantów i zlikwidujemy ich bezpłatną pracę
 7. Otrzymanie stypendium naukowego na studiach uzależnione będzie wyłącznie od średniej, zlikwidujemy kryterium pozwalające przyznać stypendium jedynie drobnemu procentowi osób spośród najlepszych
 8. Chcemy całkowicie bezpłatnego studiowania – w tym celu wprowadzimy bezpłatne akademiki oraz masowy system bezpłatnych stołówek studenckich, gdzie każdy otrzyma bezpłatny posiłek
 9. Wprowadzimy dodatkowy system umarzalnych (w wypadku ich ukończenia w terminie) kredytów na studia i studia doktoranckie, a także system zasiłków dla absolwentów, którzy nie znajdują zatrudnienia
 10. Stopniowo wprowadzimy (przywrócimy) mechanizm planowego kształcenia i zatrudniania do systemu edukacji: wszystkie kierunki finansowane przez państwo będą kierunkami zamawianymi, co przełoży się na gwarancję zatrudnienia po studiach
 11. Zwiększymy nakłady na kulturę studencką stawiając na rozwój studenckich teatrów, zespołów muzycznych, kabaretów, prasy, czy akademickiego sportu amatorskiego oraz akademickiej turystyki

Program Partii Socjaliści z dn. 4 czerwca 2016 r.
Opracowanie: Komisja Programowa Grupy Inicjatywnej Partii Socjaliści