B�a�ej Bielawski – ur. w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Szczeci�skiego na kierunku politologia. Wsp�pracowa� z parti� Zieloni 2004. Uczestnik Ko�a Naukowego Krytyki Marksistowskiej na US. Redaktor portalu Socjalizm Teraz. Zwolennik socjalistycznej wizji spo�ecze�stwa opartej na w�asno�ci spo�ecznej, z kt�rej korzysta materialnie i kulturalnie ca�e spo�ecze�stwo. Przeciwnik militaryzacji Polski nakr�caj�cej nacjonalizm i atmosfer� przyzwolenie na wojn�.

Monika Chowa�ska – ur. w 1968 r. w �odzi, w rodzinie inteligenckiej. Z wykszta�cenia filolog rosyjski. Socjalistka, feministka, ateistka. Zamieszka�a w �odzi. Dawniej cz�onkini Polskiej Partii Socjalistycznej.

Renata Duranowska – ur. w 1985 r. w Warszawie. Lektorka j�zyka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium J�zyk�w Obcych na kierunku anglistyka oraz Polsko-Japo�skiej Wy�szej Szko�y Technik Komputerowych na kierunku sztuka nowych medi�w. Nale�a�a do �rodowiskowej Komisji Zwi�zku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz do Rewolucyjnego Amatorskiego Frontu Operowego. Zwolenniczka socjalizmu wiernego tradycji marksistowskiej, podkre�lenia znaczenia �wiadomo�ci pracownik�w. Gor�ca zwolenniczka podkre�lania dotychczasowych osi�gni�� i inicjatyw socjalistycznych, zw�aszcza w kontek�cie katastroficznych efekt�w ostatnich 26 lat przemian gospodarczych.

Dimitris „Mitro” Dymitriadis – ur. w 1965 r. w Szczecinie. Syn lewicowych greckich uchod�c�w, kt�rzy znale�li schronienie w Polsce. Socjalista, epikurejczyk, obyczajowy libera�, ateista. Muzyk gitarzysta, wokalista graj�cy muzyk� latynoameryka�sk�, greck� oraz folk, grafik komputerowy z zami�owaniem do projektowania system�w identyfikacji wizualnej, popularyzator nauki w telewizyjnej serii edukacyjnej o matematyce pt. „Nie udawaj Greka”, redaktor portalu Socjalizm Teraz, wsp�za�o�yciel i by�y cz�onek zarz�du Ruchu Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej. Poza muzyk� i polityk� interesuje si� szczeg�lnie medycyn�, biologi�, kognitywistyk�, neuronaukami, ewolucjonizmem, histori� nauki i techniki oraz filozofi�.

Przemys�aw Falkowski – ur. 1976 w Lipnie, w rodzinie robotniczej. Socjalista, marksista, ateista. By�y pracownik fizyczny firmy telekomunikacyjnej, funkcjonariusz Stra�y Granicznej i Policji. W latach 2007-2012 spo�eczny kurator s�dowy przy S�dzie Rejonowym w Grudzi�dzu. Udziela� si� w takich organizacjach jak: Niezale�ny Samorz�dny Zwi�zek Zawodowy Policjant�w gdzie przez kilka lat sprawowa� funkcj� I-go wiceprzewodnicz�cego Zarz�du Terenowego przy KMP w Grudzi�dzu, Polskim Stowarzyszeniu Racjonalist�w, M�odych Socjalistach. Wsp�tw�rca i by�y cz�onek zarz�du partii Ruch Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej. Cz�onek wielu stowarzysze� mundurowych krajowych i zagranicznych. Prezes Policyjnego Klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawc�w Krwi RP w Grudzi�dzu. Wsp�organizator Grudzi�dzkiego Dnia Dawcy Szpiku oraz inicjator internetowej akcji „Popieram darmow� komunikacj� miejsk� w Grudzi�dzu”. Certyfikowany oficer ochrony statku, niezale�ny konsultant w zakresie bezpiecze�stwa morskiego.

Micha� Iljin – ur. w 1980 r. w �odzi w rodzinie robotniczo-inteligenckiej. Zamieszka�y na sta�e w �odzi. Zatrudniony od 1 wrze�nia 2015 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w �odzi jako technik sterylizacji medycznej. Wcze�niej pracownik fizyczny, a nast�pnie w okresie od 3 marca 2008 roku do 31 sierpnia 2015 roku technik sterylizacji medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 Uniwersytetu Medycznego im. N. Barlickiego w �odzi. Z zawodu pracownik socjalny oraz technik sterylizacji medycznej. Prywatnie administrator i redaktor internetowej encyklopedii uzbrojenia Wiki Uzbrojenie. Komunista, marksista-leninista, ateista i zwolennik pa�stwa �wieckiego. By�y dzia�acz radykalnie lewicowych organizacji: Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) w latach 1998-2003, Nowej Lewicy (NL) w latach 2003-2011, a nast�pnie Ruchu Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej (RSS) w latach 2014-2015, by�y przewodnicz�cy Organizacji M�odzie�owej PPS w �odzi oraz przewodnicz�cy Ruchu Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej w �odzi. Zainteresowania: historia, polityka, psychologia, motoryzacja PRL-u, militaria.

Jacek Cezary Kami�ski – ur. w 1968 r. w Warszawie w rodzinie robotniczej. Dziennikarz, publicysta, dzia�acz spo�eczny. Cz�onek m.in. stowarzysze� Porozumienie Socjalistyczne, Forum Spo�eczne Europy �rodkowo-Wschodniej i Spo�eczny Komitet Obrony Symboli Pami�ci Ofiar Wojen oraz redakcji portalu Socjalizm Teraz. Zaanga�owany w dzia�ania na rzecz wsparcia opozycji antyfaszystowskiej na Ukrainie i ruch�w lewicowych w Donbasie. Autor ksi��ki „100 lat KS Polonia Warszawa. 1911-2011”.

Jerzy Waldemar Kochan – ur. w 1952 r. w Gda�sku. Filozof, socjolog, profesor na Uniwersytecie Szczeci�skim, absolwent historii i filozofii na Uniwersytecie Wroc�awskim. Cz�onek r�nych organizacji spo�ecznych i politycznych – od Zwi�zku Harcerstwa Polskiego i Zwi�zku M�odzie�y Socjalistycznej, Zrzeszenia Student�w Polskich, Socjalistycznego Zwi�zku Student�w Polskich, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Towarzystwa Krzewienia Kultury �wieckiej po Zielonych 2004, gdzie by� te� cz�onkiem Rady Krajowej, i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”, prezes Stowarzyszenie Marksist�w Polskich. Autor wielu artyku��w i ksi��ek, mi�dzy innymi „Wolno�� i interpelacja”, „�ycie codzienne w matriksie”, „Studia z teorii klas spo�ecznych”, „Socjalizm”, „De non existentia dei czyli o nieistnieniu boga”. Pisuje i publikuje czasem wiersze.

Tymoteusz Kochan – ur. w 1990 r. w Szczecinie. Socjalista, marksista i internacjonalista. Redaktor naczelny portalu Socjalizm Teraz, sekretarz redakcji czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”, przewodnicz�cy i za�o�yciel Ko�a Naukowego Krytyki Marksistowskiej na Uniwersytecie Szczeci�skim, publicysta portali lewicowych, w tym: Lewica.pl, publikowa� r�wnie� w Trybunie i Monitor Magazine. Obecnie ko�czy studia socjologiczne na Uniwersytecie Szczeci�skim.

Micha� Pipowski – ur. w 1987 r. w Tucholi. Z wykszta�cenia inspektor bezpiecze�stwa i higieny pracy. Zaw�d wykonywany specjalista narz�dziowiec w bran�y mechanicznej przy precyzyjnej obr�bce skrawaniem CNC oraz konserwator urz�dze� d�wigowych. Z przekona� socjalista, ateista. By�y aktywista Ruchu Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej, gdzie pe�ni� funkcj� s�dziego w S�dzie Kole�e�skim. Zainteresowania: muzyka, energia odnawialna, botanika, DIY (ang. do it yourself). Hobby: rower, kajaki, majsterkowanie. Otwarty na ludzi, bliski dla bliskich, got�w do uczciwej wsp�pracy je�li dzia�a to w obie strony. Poszukiwacz powod�w do dumy z w�asnego god�a, nie zapomina o pochodzeniu, lokalny patriota.

Sylwia Rapicka – ur. w 1976 r. Krakuska od wielu pokole�, pochodzi z inteligencko-robotniczej rodziny. Pedago�ka i politolo�ka, uko�czy�a studia na Uniwersytecie �l�skim i Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Feministka, ateistka, wegetarianka i sojuszniczka �rodowiska LGBTIA, szcz�liwa �ona oficera Policji (r�wnie� feministy) i matka nastolatki, cz�owiek dla 3 kot�w. Pracuje w organizacji pozarz�dowej zajmuj�cej si� dzia�aniami r�wno�ciowymi i antydyskryminacyjnymi. Aktywnie dzia�a na rzecz r�wno�ci wyznaniowej. Wielka fanka podr�y samochodem, co roku wyrusza z rodzin� na miesi�czn� w��cz�g� po Europie, ze szczeg�lnym uwielbieniem Ba�kan�w. Dogaduje si� po serbsku, zna tak�e j�zyk francuski i angielski. Politycznie kiedy� zwi�zana z Ruchem Palikota, p�niej z Zielonymi – niestety, obydwie organizacje zawiod�y jej nadzieje. Mimo wszystko, ca�y czas wierzy, �e „jeszcze b�dzie przepi�knie, jeszcze b�dzie normalnie”. Socjalistycznie.

Maciej Sikora – ur. w 1988 r. w tym samym dniu co Karol Marks. Absolwent politologii na Uniwersytecie Szczeci�skim. Wsp�za�o�yciel Ko�a Naukowego Krytyki Marksistowskiej i pierwszy wiceprzewodnicz�cy. Obecnie cz�onek honorowy. Publikowa� na portalu Socjalizm Teraz. Na swojej drodze politycznej otar� si� o M�odych Socjalist�w, Polsk� Parti� Pracy, Ruch Sprawiedliwo�ci Spo�ecznej, Parti� Razem lecz �adne z tych ugrupowa� nie stawia�o przed sob� cel�w, do kt�rych d��y – obalenie kapitalizmu, i poprzez socjalizm do budowy komunizmu. Niedo�cigniony wz�r – Ernesto Che Guevara. Aktywno�� zawodowa – obecnie jest przymusem ekonomicznym.