Deklaracja Ideowa

Polska stanęła na krawędzi rozwoju cywilizacyjnego. Dwucyfrowe, chroniczne bezrobocie, dramatycznie niskie płace poniżej poziomu realnych kosztów utrzymania oraz brak perspektyw wygoniły z kraju miliony ludzi, w tym wielu młodych i świetnie wykształconych. „Zielona wyspa” okazała się równie realna co wakacje pod palmami dla emerytów zwabionych do narzędzia rabunku OFE. Kapitalistyczny raj okazał się udziałem garstki uprzywilejowanych, a piekłem dla reszty społeczeństwa. Ani rządy kolejnych kapitalistycznych partii, ani Unia Europejska nie dały zwykłym ludziom elementarnej stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa. Jeśli polskie społeczeństwo, pracownicy, emeryci, renciści, studenci sami nie upomną się o swoje prawa, to nikt nie zrobi tego za nich, a z całą pewnością nie pasożytująca na nim i rządząca obecnie burżuazja.

My socjaliści, wierni idei socjalistycznej sprawiedliwości społecznej, stanowczo sprzeciwiamy się rządom tej kapitalistycznej dyktatury. Niezależnie od tego, kto wygrywa wybory parlamentarne to kontynuuje wyprzedaż resztek majątku wspólnego wypracowanego przez całe pokolenia. Zagrożone realną wyprzedażą są już nawet lasy i jeziora, a obniżanie podatków najbogatszym i podwyższanie niezamożnym jest zasadniczym celem tych rządów. Stawianie interesu przedsiębiorców przy jednoczesnym ograniczaniu kolejnych praw socjalnych pracowników najemnych, które są niczym innym jak prawami człowieka, przedstawia się jako jedyny możliwy model społeczny wmawiając, że interes kapitalisty to interes wszystkich. Jednak teoria „spływania bogactwa” od góry od bogatych do biednych całkowicie zbankrutowała pokazując, że jest dokładnie odwrotnie! Nie ma zatem różnicy kto dzisiaj rządzi, neoliberalna Platforma Obywatelska, prawicowe i równie neoliberalne gospodarczo Prawo i Sprawiedliwość, gorący zwolennik stref specjalnego wyzysku zwanych dla niepoznaki Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi – Sojusz Lewicy Demokratycznej czy będąca jawnym lobbystą korporacji finansowych Nowoczesna Ryszarda Petru – efekt jest równie tragiczny dla większości społeczeństwa.

Miejsce prawdziwej lewicy nie leży pomiędzy zwolennikami neoliberalizmu, naprawy kapitalizmu i służenia przedsiębiorcom, ani pośród zwolenników wojny w Iraku, więzień CIA oraz imperializmu, ani też pomiędzy Ludźmi Roku Business Centre Club. Miejsce prawdziwej lewicy jest u boku zwykłych obywateli, stanowiących zdecydowaną większość, w walce o ich prawa.

Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za kapitalistyczne kryzysy, których wszyscy się dzisiaj wypierają. Ale to właśnie antysocjalne, antypracownicze i liberalne ekonomicznie rządy SLD, PiS, PSL i PO doprowadziły ojczyznę na skraj przepaści. Przez 26 lat „przemian” Polska została sprowadzona do roli protektoratu zachodniego kapitału, pozbawiona własnego przemysłu i suwerenności ekonomicznej w zakresie niespotykanym od czasów rozbiorów. W efekcie tego pracującym do przeżycia niezbędne są obecnie niespłacalne kredyty. Jako obywatele pozbawieni zostaliśmy elementarnej godności i ojczyzny. Pozbawieni zostaliśmy nadziei.

Paradoksalnie nie odczuwamy dziś w Polsce kryzysu, bo kryzys towarzyszy nam od zawsze. Kryzys jest dzieckiem rabunkowej transformacji ustrojowej, katastrofalnej w skutkach dla Polski i zdecydowanej większości jej mieszkańców. Jako socjaliści wiemy, że jedynym sposobem na wyjście z kryzysu jest radykalna zmiana polityki społecznej i gospodarczej państwa. Zamiana polityki utrzymywania armii bezrobotnych i produkowania taniej, cierpiącej nędzę siły roboczej na politykę równości. Polska może być krajem prawdziwej sprawiedliwości społecznej i wzajemnej troski obywatelskiej, ale do tego niezbędna jest nasza własna inicjatywa.

Właśnie dlatego powołujemy do życia Partię Socjaliści, w której na zasadach równoprawności i partnerstwa będziemy działać na rzecz ratowania naszego kraju w oparciu o pryncypia sprawiedliwości społecznej. Czasy kryzysu to czasy, które wymagają jedności i współdziałania w celu przerwania dominacji fałszywie lewicowych ugrupowań od 26 lat oszukujących społeczeństwo. To także czas na porzucenie sporów pomiędzy socjalistycznie zorientowanymi organizacjami by skoncentrować na wspólnej walce z prawdziwym wrogiem, którym jest kapitalizm!

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe oraz zwykłych ludzi lewicy – lewicy socjalistycznej, walczącej o interesy większości – o interesy pracownicze. Tylko kongres prawdziwej lewicy oraz socjalistyczny program pozwoli zawrócić Polskę ze skraju przepaści i skierować ku lepszej przyszłości.

Zjednoczeni przeciwko prawicy, liberałom ekonomicznym, przeciwko interesom kapitału, o sprawiedliwą, socjalistyczną Polskę!

Partia Socjaliści opiera swoje wartości na humanistycznym dziedzictwie ludzkości, ideach wolności, równości i braterstwa wszystkich ludzi oraz na tradycji marksistowskiej, pokojowej rewolucji oraz idei sprawiedliwości społecznej. Opowiadamy się za pełnym równouprawnieniem bez względu na pochodzenie, narodowość, poglądy religijne i światopoglądowe, płeć, wiek, sprawność ruchową i intelektualną, czy orientację seksualną.

Partia Socjaliści reprezentuje interesy pracowników najemnych, samozatrudnionych, spółdzielców, rolników indywidualnych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, uczącej się młodzieży, a tym samym absolutnej większości obywateli Polski pragnących życia w pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości dostępnych dla wszystkich. To są nasze główne cele polityczne.

Partia Socjaliści to ruch demokratyczny, bowiem dąży do wyzwolenia i upodmiotowienia społeczeństwa poprzez samoorganizację obywateli oraz udział reprezentantów ludzi pracy we wszelkich procesach decyzyjnych – na poziomie państwa, lokalnej społeczności i zakładu pracy. Odrzucamy fałszywy ideał demokracji kapitalistycznej, w której wiecznie rządzący zwycięzcy to reprezentanci jedynie najbogatszych i najbardziej wpływowych.

Partia Socjaliści to siła antykapitalistyczna, bo kapitalizm to systemem totalnej niesprawiedliwości wobec zdecydowanej większości społeczeństwa polegającej na wyzysku ludzi pracy najemnej w interesie nielicznej grupy najbogatszych.

Partia Socjaliści to siła internacjonalistyczna i antyimperialistyczna, bo tylko w wyniku wspólnej walki ludzi różnych narodowości możliwe jest pokonanie zniewalającego ludzkość globalnego kapitalizmu i stworzenie systemu ekonomicznego sprawiedliwie dzielącego dobra, które są wytworem ludzi pracy, a nie posiadaczy kapitału.

Partia Socjaliści to również siła patriotyczna, bo tylko odzyskanie suwerenności przez Polskę i wyzwolenie jej spod dominacji struktur wielkiego kapitału imperialistycznych mocarstw czynią możliwą poprawę bytu szerokich kręgów społeczeństwa polskiego.

Partia Socjaliści stoi po stronie pokoju, bo tylko w warunkach współpracy i przyjaznych stosunków z sąsiadami oraz wszystkimi narodami Europy od Atlantyku do Władywostoku można budować bezpieczne jutro dla naszego kraju. Zlikwidować kapitalizm to znaczy zlikwidować wojny w oparciu o globalny system bezpieczeństwa i wzajemnej pomocy.

Partia Socjaliści to siła postępowa, bo działa na rzecz likwidacji klas i wyzysku społecznego, na rzecz emancypacji i wszechstronnego rozwoju jednostki w ramach nowoczesnego, świeckiego społeczeństwa. Działa na rzecz potrzeb materialnych i poznawczym ludzi poprzez rozwoju nauki, techniki, kultury i sztuki nie podporządkowanych zasadzie indywidualnego zysku.

Partia Socjaliści dąży do realizacji konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej oraz zabezpieczenia stabilnego, godnego i spokojnego bytu materialnego wszystkich obywateli RP – poprzez budowę państwa socjalistycznego, zakładającego priorytet kolektywnych form własności środków produkcji – państwowej, spółdzielczej i komunalnej.

Partia Socjaliści uznaje za priorytet prawa człowieka, w tym prawo do pracy, godnej płacy, mieszkania, bezpłatnej opieki zdrowotnej, dostępu do kultury i edukacji, godziwego zabezpieczenia na starość, prokreacji, zdrowego środowiska naturalnego, oraz dostępu do zdrowej żywności. Jako socjaliści sprzeciwiamy się też kapitalistycznemu niszczeniu środowiska naturalnego i będziemy aktywnie działać na rzecz jego dobrostanu, który jest równocześnie warunkiem dobrostanu człowieka.

Partia Socjaliści to ruch na rzecz lepszej przyszłości, ale odnoszący się z szacunkiem do dorobku pokoleń naszych rodziców i dziadków, którzy w trudnych warunkach powojennych odbudowali i rozbudowali kraj, przekształcając Polskę Ludową w nowoczesne państwo przemysłowe. Własny, państwowy przemysł jest podstawą dobrobytu społeczeństwa, dlatego Partia Socjaliści przeciwstawia się polityce likwidacji polskiej wytwórczości oraz prywatyzacji i reprywatyzacji majątku społecznego.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się też nacjonalistycznej i konserwatywnej polityce historycznej budzącej demony ksenofobii, rasizmu i faszyzmu w prawicowej propagandzie.

Partia Socjaliści jest za rozwojem międzynarodowej współpracy gospodarczej i integracją ekonomiczną w ramach Unii Europejskiej, ale musi to być Unia wzajemnej pomocy i wyrównywania poziomów życia, a nie kapitalistyczny mechanizm tworzenia przez bogate kraje „podręcznych kolonii” i źródeł taniej siły roboczej. Unia Europejska na której nam zależy i o którą będziemy walczyć to Unia o charakterze socjalistycznym.

Partia Socjaliści jest za międzynarodowym systemem bezpieczeństwa i obrony, ale przeciwko zamienianiu wojskowej współpracy na agresywne bloki wojskowe, które siłą, łamiąc prawo międzynarodowe, stają się narzędziami imperialistycznej polityki podboju i niszczenia całych państw. Sprzeciwiamy się też armii zawodowej, która w warunkach kapitalizmu pełni rolę kolonialnego korpusu ekspedycyjnego. Internacjonalizm, współpraca, pomoc, pokój – oto nasze podstawowe wartości w stosunkach międzynarodowych.

Jeśli podzielasz te wartości – dołącz do nas!

Pracownicy wszystkich krajów łączcie się!

Partia Socjaliści

1 maja 2016

 

Grupa Inicjatywna Partii Socjaliści:

Błażej Bielawski

Monika Chowańska

Renata Duranowska

Dimitris Dymitriadis

Nikolaos Dymitriadis

Przemysław Falkowski

Michał Iljin

Jacek Cezary Kamiński

Jerzy Waldemar Kochan

Tymoteusz Kochan

Michał Pipowski

Sylwia Rapicka

Maciej Sikora